« Terug naar vorige pagina

Privacy statement

Inleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website van de Koninginne apotheek. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen en plichten die staat in de AVG (de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens). Op grond van de deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze apotheek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).  Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van:

 • Patiënten;
 • Iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt;
 • Iedereen die onze website bezoekt;
 • Iedereen met wie wij contact hebben.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Van patiënten verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren van kwalitatieve farmaceutische zorg;
 • Voor het verstrekken van medicatie (soms in een geïndividualiseerde vorm)
 • Doelmatig beheer, waaronder de financiële afwikkeling van farmaceutische zorg.
 • De ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
 • Communicatie met de betrokkene in brede zin, evenals het bieden van handelingsperspectief.

Van bezoekers van de website verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij U daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens verwerken wij van U?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Burgerservicenummer,
 • Persoonsidentificatiegegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • Een patiënt-identificatienummer gegenereerd door het apotheek informatie systeem;
 • Medicatiegegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Financiële transacties;
 • Het tijdstip waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen;
 • Nationaliteit en geboorteplaats van de betrokkene;
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van wet- en regelgeving;
 • Een gedeelte van het IP-adressen (het laatste deel wordt geanonimiseerd).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij U daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsidentificatie

Uiteraard willen wij voorkomen dat medicatie of gevoelige informatie bij de verkeerde persoon terecht komt. Om die reden kunnen wij, ter verificatie, om een identiteitsbewijs vragen. U kunt zich op verschillende manieren identificeren. De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs:

 • paspoort;
 • Rijbewijs;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • ID-kaart of paspoort uit een EER-land;
 • Nederlands vreemdelingendocument.

Bewaartermijnen

Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de privacywet als de WGBO (zie: Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?). Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Gebruik van gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers zijn derden die diensten leveren voor onderdelen van onze processen, zoals de leverancier van ons Apothekers Informatie Systeem.  We hebben contracten gesloten met onze gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met uw persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van uw (persoons)gegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

Verstrekking van gegevens aan derden

De medewerkers van de Koninginne apotheek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

De Koninginne apotheek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw huisarts of de huisartsenpost (HAP).

Omdat wij daarnaast niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten worden andere dienstverleners ingeschakeld, is het soms nodig om gegevens te delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek.

Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet aan andere derde partijen dan zorgketenpartners voor u farmaceutische zorg of de door ons geselecteerd verwerkers zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Uw (persoons)gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door ongeautoriseerde personen worden bekeken. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw (persoons)gegevens en communicatie (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk).

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat U de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, voor analysedoeleinden en om de website te verbeteren.

Analytische cookies

Deze cookies maken het mogelijk om berichten en advertenties te laten aansluiten op uw interesses.Wij maken geen gebruik van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kun U instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer U ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

https://www.koninginneapotheek.nl

Deze Privacy- cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden U aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld dat wij U niet bellen of mailen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als U daar een belangrijke persoonlijke reden voor hebt. We hebben uw persoonsgegevens natuurlijk wel nodig voor onze plichten vanuit de WGBO.

Wat moet U doen?

Wenst u dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief of een email. Geef aan waarom U wilt dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

Hoe neem U met ons contact op?

Voor verzoeken en of klachten kun U ons benaderen, door:

 • Een e-mail te sturen naar info@koninginneapotheek.nl of   
 • Een brief te sturen naar Koninginne apotheek, Koninginneweg 137, 1075 CL Amsterdam.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij bevelen U aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat U van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Klachten

Wij helpen U graag indien U een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor met ons contact opnemen via het klachtenformulier op de website of per brief naar het  hierboven vermelde adres.

Op grond van de privacywetgeving heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).